BÌNH THƠ BÍCH KHÊ
 
CẢM NHẬN TÌNH YÊU QUA HAI ĐOẠN THƠ NHỎ CỦA BÍCH KHÊ VÀ XUÂN DIỆU
Ñoaïn thô cuûa Bích Kheâ ñaõ in ñaäm neùt noãi buoàn ñau ñeán tuyeät voïng khi bò choái boû hoaøn toaøn nhöõng khaùt khao, mong moûi veà moät tình yeâu troïn veïn. Coøn thô Xuaân Dieäu daãu coù chuùt ñau ñôùn thaám trong loøng nhaân vaät tröõ tình nhöng chæ laø noãi ñau vò kæ chính ñaùng trong tình yeâu, chæ nhaèm khôi gôïi khaùt khao yeâu ñöông da dieát. Nhöng duø ñöôïc boäc loä vôùi cung baäc naøo, hai ñoaïn thô ñeàu laø lôøi nhaén göûi mong tìm ñöôïc söï hoøa ñieäu trong traùi tim yeâu thöông cuoàng nhit cuûa nhaø thô. Bôûi leõ, Xuaân Dieäu vaø Bích Kheâ ñeàu laø nhöõng nhaø thô tröôûng thaønh trong phong traøo Thô Môùi- moät phong traøo ñoøi hoûi maïnh meõ tình caûm caù nhaân, giaûi baøy tình caûm ñoù vôùi nhöõng cung baäc saâu kín, maõnh lieät nhaát.
BÍCH KHÊ - CON SUỐI XANH LẶNG LẼ
Ba mươi mốt năm trần thế, một thể chất mong manh, một trái tim nhạy cảm. Tình yêu hay thời cuộc, tiếng dội nào cũng đều làm ran ngực trẻ. Bích Khê đã chọn nhận và khước từ. Chỉ có cuộc hôn phối với thơ ca là vĩnh viễn. Với thơ ca, chàng đã giữ được thế cân bằng để đi đến đích. Cả trong thơ và trong đời, Bích Khê như một người đạt đạo ở tuổi ba mươi.
NHẠC TÍNH – NÉT ĐỘC ĐÁO TRONG PHONG CÁCH THƠ BÍCH KHÊ.
Thơ Bích Khê là thơ của âm thanh và màu sắc.Thi nhân bắt âm thanh liên kết lại theo những quy luật ngữ âm nhất định để phục vụ cho ý đồ nghệ thuật của mình. Với Bích Khê, vỏ âm thanh của ngôn ngữ có khả năng mã hóa cuộc sống, thậm chí xây dựng được hình tượng cuộc sống bằng chất liệu âm thanh. Thi nhân ý thức khai thác triệt để tất cả các quy luật ngữ âm của ngôn ngữ. Đó là nét độc đáo trong thủ pháp nghệ thuật của Bích Khê và làm nên phong cách nghệ thuật của thi nhân.
BÍCH KHÊ – MỘT ĐỈNH NÚI LẠ
Nói đến Rimbaud thì phải nói đến Verlaine, nói đến Xuân Diệu thì phải nói đến Huy Cận, và lẽ tất nhiên khi nói đến Hàn Mặc Tử thì không thể quên đi Bích Khê. Bởi lẽ, đó là những đôi bạn thơ khá nổi tiếng và sự nghiệp văn học của họ đã có nhiều ảnh hưởng đến tiến trình văn học.
Ô! MẮT BÍCH KHÊ
17/01/2011 là tròn 65 năm ngày "Thi sĩ thần linh" vĩnh viễn từ giã thế gian (17/01/1946). Để tưởng niệm nhà thơ, Bichkhe.org xin giới thiệu bài viết "Ô! Mắt Bích Khê" của TS Mai Bá Ấn gồm phần mở đầu và 3 phần chính: 1. Ô cặp mắt đa tình ngời sắc kiếm!; 2. Ô trời hôm nay sao mà xanh!; 3. Ô! Tiên nương trong tình xuân đầy ứ.

• Các tin khác:

» BÍCH KHÊ - THI SĨ CỦA 'NHỮNG CÂU THƠ HAY VÀO BỰC NHẤT VIỆT NAM'
» VỀ NGHỆ THUẬT NGÔN TỪ TRONG THƠ BÍCH KHÊ
» BÍCH KHÊ - NHỮNG VẦN THƠ QUÊ HƯƠNG
» THƠ THẨN VỚI MỘT BÀI THƠ CỦA BÍCH KHÊ
» ĐỌC LẠI BÍCH KHÊ
» BÍCH KHÊ - MỘT CẢM NHẬN
» BÍCH KHÊ - TRUYỀN THỐNG VÀ CÁCH TÂN
» NHỚ BÍCH KHÊ
» BÍCH KHÊ VÀ THƠ TƯỢNG TRƯNG
» BÍCH KHÊ VÀ HÀN MẶC TỬ VỚI HAI BÀI THƠ VỀ THÔN VĨ DẠ


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  

  
Gia đình Bích Khê