Tinh Hoa 3
 
Lời tuyệt mệnh

(In trên bia mộ Bích Khê)

Thân bệnh: ngô vàng mưa lá rụng;

Bút thần: sông lạnh ánh sao rơi,

Sau nghìn thu nữa trên trần thế

Hồn vẫn về trong bóng nguyệt soi.

 

Các bài khác:
· Băng tuyết
· Tiếng đàn mưa

 

 
Gia Đình Bích Khê