Tinh Hoa 3
 
Tiếng đàn mưa

Mưa hoa rụng, mưa hoa xuân rụng,

Mưa xuống lầu, mưa xuống thềm lan;

Mưa rơi ngoài nẻo dặm ngàn,

Nước non rả rích giọng đàn mưa xuân.

 

Lầu mưa xuống, Thềm lan mưa xuống,

Cùng nước non mưa rụng hoa xuân.

Mưa rơi ngoài nội trên ngàn,

Nghe trong ý khách giọt đàn mưa rơi.

 

Đầm mưa xuống, nẻo đồi mưa xuống,

Bóng dương tà... rụng bóng tà dương;

Hoa xuân rơi với bóng dương,

Mưa trong ý khách mưa cùng nước non.

 

Rơi hoa hết mưa còn rả rích,

Càng mưa rơi càng tịch bóng dương

Bóng dương với khách khá thương

Mưa trng ý khách muôn hàng lệ rơi.

 
 
Gia Đình Bích Khê