Tinh Hoa 2
 
Nam hành

Mâm vàng đây, đũa ngọc đây
Tiệc hoa sáng, rượu chung đầy
Trông ra mây nước muôn trùng biếc,
Nước ái non tình bóng nguyệt rây.
Tiếp ly cạn, cạn ly đầy!
Năm con một vợ ngồi vòng xây
Nhạc chim thanh tước rót về đây
Đỗ vàng cành lá lục.
Nâng chén tình ròng ca một khúc:
Tiệc hoa hề, chén ngọc hề,
Giang hồ vút cánh sau chung rượu,
Năm vẻ rồng bay áng sắc mây;
Tiền ròng bạc tốt trong tay trắng,
Danh nghĩa cao sang tựa mặt trời.
Tiếng xe rổn rảng sau bờ trúc,
Bóng vợ bóng con lẫn bóng cây;
Đông liễu tây đào ngồi khép nép,
Nẻo xuân gùi gấm phủ hoa đầy...
Mình ơi! Rót chén này
Nụ cười Bao Tự điểm xuân ngây,
Rạng màu yên tiệc ngọc lung lay.
Xa xa đường thoảng tiếng chân reo:
Dặm cỏ ven đồi huê lác đác,
Ngựa ai rung lạc tiếng trong veo.
 

Các bài khác:
· Gõ bồn
· Hồ Xuân Hương

 

 
Gia Đình Bích Khê