Tinh Hoa 2
 
Gõ bồn

Liêu trai trở lại, lánh vòng trần,

Ma Phật mơ hồ mộng với thân!

Mặt ngọc bên trời tàn bóng nguyệt,

Mình ta trước cửa thưởng hoa xuân,

Gõ bồn chẳng thấy ai tao khách,

Cách núi khôn tìm bóng cố nhân

Một tiếng trên không trong ác lặn

Hạc kêu bay lẫn đám phù vân.

 

Huyệt chữ bằng tinh vạn thước sâu:

Mồ người thi sĩ rất đa sầu!

Mồ người mỹ nữ xuân mười bốn!

Hai đứa bên nhau quấn lấy nhau.

 

Các bài khác:
· Hồ Xuân Hương

 

 
Gia Đình Bích Khê