Tinh Hoa 2
 
Hồ Xuân Hương

Canh sương quán lạnh nguyệt tà song,
Bên gối hương lan đến ấp lòng.
Người vợ trong thơ gần cách mộng
Đêm nay chẳng biết có về không?

Văn chương quán thế không ai biết,
Trong mộng mình về thưởng với tôi.
Xanh liễu ngoài song thay đổi lá,
Đã ghen tài sắc mấy đêm rồi?

 

Đêm nay nửa gối nghiêng nghiêng mộng,
Muôn dặm người xa đã thấy về.
Xanh liễu ngoài song vừa đổi biếc
Màu thi sắc lá đọ dung nghi.
 
 
 
Gia Đình Bích Khê    
pulse x coin price avanafil 100 mg prezzo buy cialis or generic tadalafil