Tinh Hoa 1
 
Tấm bia trước mộ thơ

Người hỡi nghìn năm người chửa chết

Trong bài thơ đẹp khóc giai nhân

 

Hãy khép trong đau để ước mơ,

Để yêu lờ lặng những trang thơ,

Để chôn tất cả hờn vô hạn,

Sâu hóm trong đây huyệt chữ mờ.

 

Huyệt chữ bằng tinh vạn thước sâu:

Mồ người thi sĩ rất đa sầu!

Mồ người mĩ nữ xuân mười bốn!

Hai đứa bên nhau quấn lấy nhau.

 

Các bài khác:
· Gửi Liên Tâm
· Hàn Mặc Tử
· Lên kim tinh
· Xuân tượng trưng
· Duy Tân

 

 
Gia Đình Bích Khê