Cuồng và Ánh sáng
 
Phương Thảo

Phương Thảo ơi! Phương Thảo ơi!

Đêm nay nàng khóc bao nhiêu lệ

Lệ nàng có chảy máu hay không?

Đêm nay nàng uống bao nhiêu mộng

Mộng nàng có trắng tợ hoa lê?

Phương Thảo ơi! Phương Thảo ơi!

Đêm nay nàng chết trong tim phổi -

Mặt nàng dồi phấn trăng xanh xao;

Nhung trong tròng mắt buồn mơ ảo;

Cười hoa tàn tạ ở trên môi.

Phương Thảo ơi! Phương Thảo ơi!

Xác nàng giam hãm trên giường bịnh -

Một trộ ho dồn giận thấu gan.

Hồn nàng mơ nhạc, hương, yến sáng

Biết trẩy nơi mô ứ đặc tình?

Phương Thảo ơi! Phương Thảo ơi!

Đêm nay nàng chết trong tim phổi -

- Ngoài cửa tràn trề xuân mộng xuân!

Đêm nay mạch lạc nàng tê cứng

- Ngực vỡ cho kinh động đến trời!

Phương Thảo ơi! Phương Thảo ơi!

 

Các bài khác:
· Nàng bước tới
· Cặp mắt
· Đồ mi hoa
· Sầu lãng tử
· Sọ người

 

 
Gia Đình Bích Khê