Đẹp và Dâm
 
Quả măng cụt

                                                                                       Chất ngọt da thơm vào giữa mắt.

                                                                                       A ha ! mùi sữa mớm vô răng...

 

 

Ôi khối tình! khối mộng!

Lộ sắc tướng mùa thu.

Màu da huyền lên nước;

Sóng mặt nổi vân nu.

 

Môi ai làm hoa nở

Mời mọc khách qua đường!

Ôi bàn tay rạn mở

Cả một bầu thanh hương!

 

Múi trắng sao như ngọc!

Múi mát tợ thịt thơm!

Môi hoa ai mời mọc -

Ngọt lịm đến linh hồn.

 

Những hòn răng anh ánh

(Đây không phải hòn trăng!)

Hiện ra sau múi ngọc,

Cười vỡ cả không gian!

 

Các bài khác:
· Cùng một cô đào hát bộ
· Bàn chân
· Mơ tiên
· Sắc đẹp
· Mộng
· Tranh lõa thể

 

 
Gia Đình Bích Khê