Nhạc và Lệ
 
Cơn mê

 Trời ơi! khóc đã đứt tươm hơi

Tiếng lệ thôi theo với nhịp đời

Tiếng lệ lịm đi như xác chết,

Trời ơi! khóc đã đứt tươm hơi,

 

Ai bảo là tôi chửa chết rồi!

- Máu cuồng vẫn chảy điệu mê tơi,

Máu cuồng run khắp trong thân thể,

Ai bảo là tôi chửa chết rồi!

 

... Trời hỡi! lạy ai cho ai thương

Để cho ai một ống hồi dương

Kéo dài mạch lạc trong im lặng

Nuối vía vong gì để vấn vương?

 

Các bài khác:
· Hiện hình
· Thi vị
· Tân hôn
· Nhạc
· Ảnh ấy
· Tỳ bà
· Mộng cầm ca

 

 
Gia Đình Bích Khê