Cuồng và Ánh sáng
 
Cặp mắt

 

Các bài khác:
· Đồ mi hoa
· Sầu lãng tử
· Sọ người

 

 
Gia Đình Bích Khê